Durant el segle XX la democràcia que dominava en la majoria dels països occidentals era la representativa. Les persones escollides per sufragi universal, ja sigui amb llistes obertes o tancades, eren les qui havien de formar govern i prendre les decisions públiques.

A finals del segle XX i inicis del segle XXI, la democràcia representativa entra en crisi i es comencen a implementar mecanismes de participació ciutadana amb la finalitat d’incorporar la veu de la ciutadania en la presa de decisions públiques. El gran debat que es va generar, i que encara segueix en vigència és: La democràcia participativa ha de ser deliberativa o directa?

La democràcia deliberativa permet que es creï un debat, posant en comú els diferents punts de vista. A tall d’exemple, si l’Ajuntament fa un procés participatiu per decidir en què s’ha de destinar un edifici vell del consistori que es vol reformar, sotmetre-ho a debat és clau per conèixer els diferents punts de vista.

En canvi, en la democràcia directa la clau està amb el vot. A tall d’exemple, si es fa un referèndum per decidir si cal construir en un sòl que és no urbanitzable l’important és el resultat final, i no com s’ha arribat a aquella decisió. Imaginem que el 51% dels vots defensa que cal construir en aquell espai, mentre que el 49% considera que no. Si es fa valer la regla de la majoria, aquell espai s’hauria d’urbanitzar.

Responent a la pregunta anterior, la democràcia ha de ser deliberativa o directa, no hi ha una resposta clara per a tots els contextos. La situació òptima passa perquè s’utilitzi primer la deliberació i posteriorment el vot. A tall d’exemple, imaginem que s’ha de decidir quin nom cal posar en un carrer nou. L’ajuntament competent hauria de fer un debat prèviament que donés pas a la votació final.

No s’ha d’oblidar que, fins al moment, el resultat fruit d’una experiència participativa no és vinculant. O dit d’una altra manera, els i les representants tenen la darrera decisió si finalment s’implementa allò que ha dit la ciutadania, o finalment no es fa. No fer cas al resultat de la democràcia participativa pot tenir un gran cost electoral per les següents eleccions.