Les xifres de les que disposa la Generalitat mostren com, de les més de 1.500 places de funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que hi ha als ajuntaments de Catalunya, més del 43% no estan ocupades. Territorialment, la demarcació que té més places d’aquest tipus de funcionari sense ocupar és Barcelona (17,14%), seguida de Lleida (9,42%), Tarragona (8,57%) i finalment Girona (7,99%).

Els ajuntaments han de disposar de figures de suport jurídic i econòmic, en els àmbits de la secretaria i la intervenció. En molts casos aquestes places no es poden cobrir perquè no hi ha suficients professionals.

Es tracta d’uns llocs de treball molt atractius per a persones graduades en dret, econòmiques o ciències polítiques, encara que també hi poden accedir estudiants d’aquestes o altres carreres que superin les proves d’accés.

Són llocs de treball, a més, molt aptes i atractius per aquelles persones que sentin una especial implicació per al servei de la ciutadania d’una manera més pròxima i vulguin treballar per al benestar col·lectiu.

En aquest sentit, els municipis rurals són els que tenen més urgència de cobrir aquestes places i on el professional de la secretaria o la intervenció pot gaudir dels avantatges de treballar en un entorn menys tensionat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Presidència, preveu convocar en un futur pròxim la constitució d’una borsa d’interins per a la provisió de llocs reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Els exàmens que hauran de passar els aspirants, que seran de caràcter teòric i també pràctic, es faran, previsiblement, durant el pròxim mes d’octubre i novembre d’aquest any 2023. I el temari al qual s’han de sotmetre a examen els aspirants que vulguin optar es pot trobar al web del Municat, de la Generalitat.

I és que, tot i que l’oposició a funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional és una sortida professional que pot ser molt atractiva i que permet cobrir un lloc de treball de forma definitiva, la llei també preveu la provisió d’un lloc reservat (secretari- interventor, secretari, interventor o tresorer) en qualitat de funcionari interí. Aquesta fórmula de lloc de treball permet l’accés al món laboral en l’àmbit de l’administració local i adquirir experiència útil per accedir a altres sectors o places de la funció pública.

Algunes universitats ofereixen cursos de postgrau en relació a l’exercici de les funcions de l’administració local, i per al curs 2023-2024 l’Associació Catalana de Municipis i la Universitat Rovira Virgili han publicitat la primera edició de la diplomatura de postgrau d’especialització en funcions de secretaria, intervenció i tresoreria dels ens locals que prepara els estudiants per a aquestes oposicions.