La Generalitat de Catalunya ofereix més de 200 certificats professionals de 26 famílies diferents per a capacitar-se i especialitzar-se en una professió. Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat, que es cursa en grups reduïts i que inclou un període de pràctiques a l’empresa. Es tracta de formacions curtes, majoritàriament d’entre 200 i 600 hores. A més, són una titulació oficial que té validesa a tot el territori espanyol i europeu.

Cada certificat professional acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Per tant, permet a les persones adquirir les competències professionals necessàries per desenvolupar de forma qualificada diversos llocs de treball donant resposta a la demanda del món laboral. La superació d’un certificat professional garanteix que s’han assolit els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del món del treball.

Formació professional

Els certificats professionals s’inclouen en el marc del Sistema FPCAT. La formació professional és una formació flexible, que s’adapta al mercat de treball i a les necessitats de les persones. És modular, perquè cada persona pot confeccionar el seu propi itinerari de formació; i acumulable, ja que la formació que s’assoleix es pot anar sumant per arribar a obtenir una certificació oficial.

Per tant, formen part de l’oferta FPCAT 365, que s’engloba en una finestra única, al portal fp.gencat.cat, on hi ha tota la informació sobre la formació professional.

A banda d’obtenir un certificat professional un cop superada la formació, també es poden obtenir les qualificacions a través de l’acreditació de competències professionals. Es tracta d’un procediment per avaluar i acreditar les competències adquirides arran de l’experiència professional o bé la formació no formal, és a dir, la que no aporta una certificació amb valor oficial.

Imprescindible en algunes professions

Per a l’exercici professional d’algunes ocupacions en determinats sectors, com per exemple, sector de l’atenció a la dependència, de l’esport, de l’aplicació dels biocides, o de les instal·lacions industrials, és imprescindible l’obtenció prèvia del document que certifica la competència professional de la persona treballadora.

Aquesta documentació pot ser un certificat professional, un títol de formació professional, o bé altres tipus de carnets professionals que acrediten la qualificació professional.

Formació professional

Els certificats professionals s’inclouen en el marc del Sistema FPCAT. La formació professional és una formació flexible, que s’adapta al mercat de treball i a les necessitats de les persones. És modular, perquè cada persona pot confeccionar el seu propi itinerari de formació; i acumulable, ja que la formació que s’assoleix es pot anar sumant per arribar a obtenir una certificació oficial.

Per tant, formen part de l’oferta FPCAT 365, que s’engloba en una finestra única, al portal fp.gencat.cat, on hi ha tota la informació sobre la formació professional.