Fa molts pocs dies, i després de dos anys de feina, s’ha publicat el Pla de Millora del sistema d’atenció a infants i joves, i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat.

L’equip del  Programa d’Abordatge Integral de casos de salut mental d’elevada complexitat i el Pla Director de salut mental hem participat en totes les reunions i hem insistit en la incorporació de les problemàtiques en salut mental i addiccions fossin sempre, dic sempre, presents en tots el objectius del Pla.

Com tots sabem, la prevenció i promoció de la salut mental és indispensable i sobretot en l’etapa infantil i juvenil, i sobretot també en els nois i noies o nens i nenes que conviuen amb les vulnerabilitats socials cada dia.

És per això que volem agrair als responsables d’aquest pla que hagin recollit totes les nostres aportacions. Cal destacar les paraules transformar, necessitats emergents, sistema modern i àgil, sostenible i robust.

Aquest document, com s’exposa en la introducció del Pla,  pretén esdevenir el full de ruta de millora i transformació de l’actual sistema d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament.

El Pla és fruit del procés participatiu que s’ha fet durant els anys 2019 i 2020, en què més de 400 professionals i agents (incloent-hi infants, adolescents i famílies) han pogut fer una reflexió i, posteriorment, una anàlisi del sistema i identificar què cal preservar, quines en són les mancances principals i, sobretot, què és imprescindible transformar per fer més efectiva, transparent i amable la seva finalitat última, que no és cap altra que garantir els drets més essencials dels seus protagonistes, els infants i adolescents (també un cop han complert la majoria d’edat).

 

Es pretén desplegar aquest Pla en els pròxims quatre anys, i es concretarà anualment en plans d’accions que aniran desenvolupant les propostes en funció de les prioritzacions, les dotacions pressupostàries, les possibilitats de canvis organitzatius i normatius, i sobretot, en funció de les necessitats emergents, canviants i urgents d’atenció als infants i les seves famílies.

 

La voluntat d’aquest full de ruta és complir les cinc grans finalitats que tots els agents implicats han identificat com a denominador comú en l’atenció i la protecció a la infància i l’adolescència, i que cal dur a terme per transformar l’actual sistema en un sistema modern, àgil, que garanteixi els drets, i sigui sostenible i robust.

 

El Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència es vincula, com no podia ser d’una altra manera, amb el nou Pla integral de polítiques d’infància i adolescència 2021- 2024, que té un abast molt més ampli i neix amb l’objectiu principal de promoure els drets de la infància, reforçar-ne la defensa i garantir-ne el compliment, per donar als nois i noies el protagonisme que mereixen i reconèixer els infants com a ciutadans, subjectes de drets

i amb capacitat i espais per exercir-los i defensar-los (és a dir, com a ciutadans i ciutadanes actius).

 

Aquest Pla de millora esdevé, doncs, una peça fonamental del Pla integral, ja que amplifica i concreta l’àmbit de la prevenció i la protecció de la infància en situació de vulnerabilitat

i les seves famílies, des d’una perspectiva feminista i partint del reconeixement social de les cures. El Pla de millora vol incidir en la prevenció dels factors de risc econòmics, materials, educatius, emocionals, familiars o relacionals per reduir o evitar desigualtats que comportin situacions de vulnerabilitat i exclusió, protegir de manera eficaç els infants i adolescents

de qualsevol tipus de violència, i fer-ho de la manera més eficaç i eficient possible, és a dir, garantint-los tots els drets.

 

A més, aquest Pla de millora també s’enllaça amb les línies mestres traçades pel Govern de la Generalitat a través dels seus departaments i la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, i dels òrgans col·legiats que vetllen pels drets de la infància i l’adolescència, com ara l’Observatori dels Drets de la Infància o el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.

El Pla de transformació del sistema d’atenció a la infància, d’altra banda, s’ha pensat i s’executarà de manera coordinada amb el desplegament del Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.

La Salut mental i addiccions en aquets perfils tenen un apartat molt específic de millora del sistema l’atenció i les necessitats d’aquest col·lectiu però la salut mental és present en tot el document, i entre d’altres objectius vol millora la intervenció per a la plena inclusió social i aconseguir igualtat d’oportunitats per a la infància, l’adolesc`necia i la joventut en situació de vulnerabilitat.

Una eina més per l’elaboració del pla Nacional de Salut Mental. Només sumant ens en sortirem, només sumant arribarem a pal·liar tants i tants problemes de coordinació per a una atenció integral i integrada comunitària.