Cada vegada hi ha més administracions públiques que avaluen les decisions que prenen. Ara bé, què  significa avaluar una política pública? L’avaluació és un procés que permet determinar fins a quin punt s’han assolit els objectius prèviament fixats. A tall d’exemple, si la finalitat de la política pública recau en la reducció d’un 15% de la taxa d’atur, les administracions públiques hauran d’estudiar a quin nombre s’ha arribat finalment i quins son els factors que ho justifiquen.

Una vegada definit què és l’avaluació, la pregunta és: per què és necessària l’avaluació de les polítiques públiques? En primer lloc, l’avaluació crea evidència del que sí que funciona i el que no. Per exemple, si any darrera any l’alumnat suspèn les competències bàsiques aquesta dada pot identificar que l’ensenyament no funciona adequadament. En segon lloc, la presa de decisions es fa de forma rigorosa afavorint una assignació de recursos més efectiva. A tall d’exemple, si un hospital ha de comprar una màquina per fer el TAC haurà de mirar les diverses opcions i escollir la que sigui més efectiva a nivell de recursos públics. En tercer lloc, l’avaluació de polítiques públiques és un element essencial pel rendiment de comptes. Tenir la informació de manera pública, la ciutadania pot fer control del govern i inclús es poden crear mecanismes de participació ciutadana que ajudin a millorar la política pública present i futur. A tall d’exemple, quan es fan públiques el nombre de persones que han assistit a un curs municipal ja s’està fent rendició de comptes.

Existeixen diverses tipologies de com avaluar una política pública. En el cas d’Ivalua identifica que amb la teoria del canvi hi ha cinc possibles maneres. En primer lloc, l’avaluació de les necessitats recau en dos elements: el problema i els recursos. Amb aquest tipus es fan preguntes com ara: quanta gent té el problema? Amb quins recursos s’hi compten? A tall d’exemple amb la covid-19, especialment en els moments més durs, les administracions públiques van haver d’identificar quantes persones s’infectaven i com es repartien els recursos. En segon lloc, l’avaluació del disseny té la finalitat d’identificar quina proposta és la millor entre les diverses alternatives. Per fer-ho és necessari conèixer quina és la hipòtesi o hipòtesis que constitueixen la teoria. En tercer lloc, l’avaluació del procés o d’implementació és el moment que es posa en pràctica la política pública. Dit amb unes altres paraules, amb la implementació de la política pública s’identifica si s’han aconseguit els objectius del programa o no. Les variables a estudiar són: els recursos, les activitats i els outputs (productes). Les persones avaluadores es faran preguntes com ara: El personal és suficient? Els beneficiaris de la política es corresponen amb la població objectiva? En quart lloc, l’avaluació de l’impacte té la finalitat de detectar si la intervenció va disminuir el problema o no. A tall d’exemple, un augment dels impostos sobre les begudes ensucrades fa reduir el seu consum? En cinquè lloc, avaluar l’eficiència relaciona el nombre de recursos amb l’impacte. Està clar que les administracions públiques tenen els recursos limitats i no poden fer front a tots els problemes ni a totes les alternatives dels conflictes. Preguntes com ara, el impactes justifiquen els costos o existeixen formes de gestió alternatives que puguin tenir uns resultats similars amb un cost més baix són els aspectes que es qüestionen en aquesta tipologia d’avaluació.

Sense cap mena de dubte, l’avaluació de polítiques públiques s’ha convertit en una necessitat que totes les administracions públiques, inclús el sector privat, han de fer. Per això, és necessari que totes les persones que facin avaluació tinguin clar què és, per què es fa i que no hi ha una única manera de poder-ho fer.