Si llegim les dades del Departament d’Interior, podem veure que el cos de Mossos d’Esquadra s’ha distribuït de la següent manera, seguint els àmbits territorials.

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’àmbit de les Comarques Gironines el formen 1.814 agents, Camp de Tarragona 1.250 agents, Terres de l’Ebre 467 agents, Ponent 918 agents, Comarques Centrals 774 agents, Alt Pirineu i Aran 431 agents, Penedès 546 agents i ‘No hi consta’ 2.534 agents. D’un total de 16.450 mossos, 7.716 d’aquests estan destinats a l’àmbit metropolità de Barcelona, que comporten el 46.90%.

Mapa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Font: AMB)
Mapa de les Regions Policials dels Mossos d’Esquadra (Font: Commons)          

Aquest Àmbit Metropolità del Pla Territorial inclou tres regions policials, la Regió Policial Metropolitana Nord, la Regió Policial Metropolitana Sud i la Regió Policial Metropolitana Barcelona. Això comporta que l’Àrea Metropolitana de Barcelona es reparteix en tres regions policials, cadascuna d’elles amb la seva: Unitat Regional de Policia Administrativa, Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, Oficina de Suport, Sala Regional de Comandament i Àrea Regional de Recursos Operatius.

Segons informa la Generalitat de Catalunya en referència a les seves funcions, aquestes són les següents:

· La Unitat Regional de Policia Administrativa desenvolupa les funcions de realitzar la inspecció i investigació d’il·lícits administratius. Dur a terme la interlocució de la regió policial en aquest àmbit. Fer l’anàlisi i avaluació de l’activitat de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra a la regió policial en aquest àmbit. I exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

· La Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà és dur a terme la coordinació i supervisió tècnica i l’avaluació de l’activitat de les oficines d’Atenció al Ciutadà i de la gestió de les ordres judicials. Efectuar el seguiment qualitatiu i vetllar per la coherència i homogeneïtzació en valors i procediments corporatius en relació amb els àmbits de relacions amb la comunitat, proximitat, atenció a la víctima i violència de gènere.

· L’Oficina de Suport porta les tasques de: donar suport tècnic i assessorament al comandament de la Regió Policial en relació amb la presa de decisions i l’exercici de les responsabilitats directives. Participar en la gestió de recursos humans i materials des del vessant operatiu quan es faci per al conjunt de la Regió Policial. Assumir la interlocució ordinària amb els serveis administratius per aquelles qüestions que afectin el conjunt de la Regió Policial. Coordinar-se amb les unitats policials de la Regió Policial en les matèries pròpies d’aquesta Oficina de Suport. I exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

· La Sala Regional de Comandament s’encarrega de les tasques de comunicar les incidències rellevants als comandaments de la regió policial o de les unitats centrals desconcentrades. Proposar a la Sala Central de Comandament els procediments de treball a aplicar en l’activitat de les sales operatives. Controlar el correcte compliment dels criteris de classificació de la informació, en la utilització de les aplicacions informàtiques policials per a la gestió dels recursos de les unitats regionals i de les àrees bàsiques policials. Traslladar a la Sala Central de Comandament les necessitats quant a la millora o nous requeriments en relació amb les aplicacions informàtiques de gestió de sales. Coordinar i supervisar les operacions. Coordinar la instal·lació de sales de comandament avançat i taules de crisi per aquelles situacions que no depassin l’àmbit territorial de la regió policial. Gestionar en temps real les incidències i els serveis planificats mitjançant la mobilització de recursos de les unitats regionals i àrees bàsiques policials. I exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

· L’Àrea Regional de Recursos Operatius te les funcions de: donar suport a les àrees bàsiques policials en aquelles tasques de seguretat i ordre públic que requereixin una especialització adequada als recursos propis d’aquesta àrea, o quan es produeixi una demanda específica que el justifiqui. Realitzar les tasques de prevenció i protecció del medi ambient d’acord amb les directrius tècniques definides per l’Àrea Central de Medi Ambient, quan s’escaigui, per les àrees bàsiques policials. Dur a terme la planificació i execució de dispositius de prevenció i seguretat d’àmbit regional o d’aquells que així es determini per la regió policial. I exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

El model britànic: el Metropolitan Police Service, està integrat per més de 30.000 agents, són la força policial del Districte de la Policia Metropolitana, que integra tot el Gran Londres, exclosa la ciutat de Londres, la City (què mesura 3km² i hi viuen 8.700 hab.) que és responsabilitat de la City of London Police (756 efectius), la policia local.

Mapa del Gran Londres (Font: Commons)
Districte Policial Metropolità de Londres, dividit en consells municipals (Font: MET Police)

El Gran Londres és l’àrea metropolitana de la capital britànica, integrada per 32 governs locals més la capital, i habitada per 8,9 milions de persones. Per tant, un sol organisme policial dóna resposta a tots ells, format per diferents unitats de comandament operatiu a cada municipi, suprimint així la policia local, que ja és integrada a la metropolitana.

A la vista d’això, i partint d’un model referent, es podria revisar la possibilitat de ‘metropolitzar’ als cossos policials, de manera que Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb els seus 36 municipis, integressin una sola zona regió policial, creant la Regió Policial Metropolitana, i en lloc de triplicar organismes, un sol amb els agents pertinents que donessin resposta a la criminalitat metropolitana. A curt termini es podria abordar només la reorganització de Mossos d’Esquadra, i progressivament integrar els cossos locals per tal que gairebé 15.000 agents aproximadament, avui dia, amb 3,2 milions d’habitants.

Si fem la ràtio per saber quants agents corresponen per persona, en el cas de la Policia Metropolitana de Londres és de 297 persones per agent, i respecte a aquesta nova entitat metropolitana barcelonina, on estaria integrada la policia local als Mossos d’Esquadra, i aquests sota un únic organisme, 213 persones per agent. Si calculem en un futur, 3,5 milions d’habitants metropolitans, fins i tot amb 12.000 agents, tindríem una ràtio de 291 persones per agent, xifra superior a la metropolitana londinenca.

Cal, plantejar-nos reptes i nous horitzons, i tot sembla apuntar que el futur serà de les grans metròpolis amb milions de ciutadans i que faran dels municipis veïns futurs barris o districtes. I encara que potser mai es porten a terme, cal pensar en potencials reformes estructurals, perquè qui no estigui preparat pel futur, serà esclau del passat.