Igualtat

Una de les prioritats del Govern és incloure la perspectiva de gènere i facilitar oportunitats als sectors menys afavorits per aconseguir una societat més igualitària i amb les mateixes oportunitats. També a la contractació pública, on promou la igualtat efectiva entre homes i dones. Per aquest motiu ha elaborat la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics, amb la intenció d’erradicar possibles discriminacions o desigualtats per raó de sexe, i també per impulsar una major i millor ocupació laboral de les dones, especialment d’aquelles que tenen dificultats d’inserció laboral.

Aquesta guia, que es pot consultar a la pàgina web de la Generalitat, també pretén facilitar la conciliació entre la vida familiar, personal i professional de dones i homes, i promoure la responsabilitat empresarial en matèria d’igualtat. També destaca la importància dels entorns laborals lliures de violències masclistes i accions positives en aquelles empreses amb plantilles masculinitzades.

Contractacions

La guia especifica, per exemple (p. 8), que als contractes, als plecs de clàusules administratives i als documents contractuals que regeixen la contractació “es podrà fer constar que l’empresa contractista té l’obligació de complir amb la legislació vigent en tot allò vinculat a l’activitat que desenvolupa en el moment de presentar-se a la licitació i durant tota l’execució de la prestació”, i fer “referència expressa” a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

En la tramitació de qualsevol procediment de contractació s’ha de realitzar, també, una avaluació prèvia de quin és l’objecte del contracte“ i si “existeixen desigualtats de gènere”, “s’ha d’identificar i analitzar com es poden corregir aquestes desigualtats mitjançant la incorporació de clàusules d’igualtat en el procés de contractació”, estableix la guia.

Poden incorporar-se finalitats de perspectiva de gènere en la mateixa definició de l’objecte del contracte “afegint criteris d’igualtat al seu contingut, i addicionar a la prestació alguna consideració referent a la igualtat de gènere”, apunta. Aquestes consideracions han d’estar “realment vinculades al subministrament, servei o obra que conforma l’objecte del contracte”, puntualitza.

La incorporació de clàusules d’igualtat com a criteris de selecció de les empreses licitadores requereix que sigui necessària per a la seva execució correcta que “o bé l’empresa adjudicatària tingui unes aptituds específiques i/o una experiència acreditada i uns coneixements tècnics concrets en temes d’igualtat”, o bé “que el personal adscrit a l’execució del contracte tingui una experiència determinada en perspectiva de gènere”. Aquests criteris han de respectar, alhora, principis d’igualtat i proporcionalitat.

Així mateix, es pot acceptar com a mitjà d’acreditació de la solvència en matèria d’igualtat requerida el distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat, o alternativament l’acreditació del compliment dels requisits necessaris per a obtenir aquest distintiu per altres mitjans que es recolliran de forma expressa als plecs. Però “ni amb caràcter general ni en tots els contractes es pot incloure com a criteri de selecció el fet de tenir el distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat, ni exigir uns coneixements o experiència en temes d’igualtat, ja que vulneraria els principis bàsics d’igualtat, no discriminació i lliure concurrència i obstaculitzaria injustificadament la competència”, afirma. No obstant això, existeixen supòsits en què sí que es pot establir aquest requisit d’experiència en matèria d’igualtat entre dones i homes com a criteri de selecció, sempre i que sigui coherent amb l’especificitat, el contingut i l’objecte del contracte.

Garantir la igualtat

En l’execució del contracte, la guia especifica que l’empresa contractista o subcontractista “garantirà la igualtat entre dones i homes en l’accés a l’ocupació, en la classificació professional, en el desenvolupament de la carrera professional i en l’estructura retributiva”. Així mateix, s’haurà de garantir que les dones “no són la part de la plantilla amb més índex de contractació temporal”.

En el supòsit que per a l’execució del contracte sigui necessària la contractació de personal nou i la plantilla de l’empresa contractista o subcontractista estigui conformada amb una representació desequilibrada entre dones i homes, “hauran de realitzar per a l’execució del contracte, i al llarg de tot el termini d’execució, contractacions de dones o transformar algun contracte temporal de dones de la plantilla en contractes indefinits”. Es considera com a plantilla desequilibrada aquelles en les quals la representació o presència de les dones es computi inferior al 40% del total.

Exemples de criteris d’adjudicació per fomentar la contractació de dones:

  • Aplicar accions específiques relacionades amb la igualtat entre dones i homes (formació, selecció, atenció, promoció, conciliació, I representació, entre altres).
  • Contractar per a l’execució del contracte un nombre determinat de dones.
  • Incorporar la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals.
  • Contractar per executar la prestació un nombre de dones amb especials dificultats d’inserció laboral (víctimes de violència masclista, que encapçalen famílies monoparentals, amb discapacitats i/o aturades de llarga durada, entre altres).
  • Contractar per executar la prestació un nombre determinat de dones en llocs de gerència, qualificats i de responsabilitat.
  • Contractar per executar la prestació un nombre determinat de dones en aquells grups professionals on estiguin infrarepresentades.
  • Aplicar mesures de conciliació entre la vida personal i laboral a la plantilla que executi el contracte (xecs de serveis, menjadors, guarderies, millores en reduccions de jornades, excedències, llicències i flexibilitat horària, entre altres).